Różnice między other, another, others, the other, the others - Szlifuj swój angielski (2023)

Poradnik dżentelmena, czyli w poszukiwaniu one's other half

Po dramatycznym rozstaniu z Johnem i kilku nieudanych randkach, Maggie długo nie chciała słyszeć o innych mężczyznach. Niestrudzone koleżanki nalegały jednak, żeby dała sobie jeszcze jedną szansę. W końcu pozwoliła się namówić na spotkanie.

Po krótkiej analizie opisów podesłanych przez przedsiębiorcze dziewczyny, z pięciu kandydatów wybrała dwóch. Zapytana o pozostałych, powiedziała dyplomatycznie, że może innym razem. Prawda była taka, że pozostali trzej kandydaci wydali jej się – delikatnie rzecz ujmując – zupełnie nieinteresujący.

Jeden z mężczyzn, których wybrała, był z innego miasta. Drugi okazał się mieszkać niedaleko jej biura, więc to z nim zdecydowała się spotkać najpierw. Umówili się na piątkowe późne popołudnie. Miał czekać na nią nieopodal restauracji, w której zarezerwowali stolik.

Stał po drugiej stronie ulicy, z książką w jednej ręce – zgodnie z ustaleniami, żeby mogła go rozpoznać – i bukietem kwiatów w drugiej. Mimo zapadającego powoli zmroku, udało jej się dostrzec tytuł książki: „Poradnik dżentelmena”. Nie jest źle - pomyślała. Not bad at all.

Wyróżnione pogrubioną czcionką wyrazy można zastąpić angielskimi odpowiednikami: other, the other, others, the others lub another. Chcielibyśmy przedstawić różnicę między nimi w możliwie jak najmniej zagmatwany sposób, postaramy się zatem ograniczyć fachową terminologię. Naszym celem jest wyeliminowanie najczęstszych błędów, które pojawiają się z tymi słowami, takich jak np:

another peopleother people
the others booksthe other books
other shirtanother shirt

Wchodzicie w to? Jeśli jesteście gotowi na małe wyzwanie – zaczynamy!

kiedy użyć another

Na początek przyjrzyjmy się określnikowi, który – poza jednym wyjątkiem – przypisany jest do liczby pojedynczej rzeczowników policzalnych i znaczy kolejny, następny, jeszcze jeden albo (jakiś) inny. Another używamy, gdy nie mamy na myśli żadnej konkretnej osoby czy rzeczy:

Shall I make you another sandwich?Zrobić ci jeszcze jedną kanapkę?
We need another waiter. There have been more customers lately.Potrzebujemy jeszcze jednego kelnera. Ostatnio jest więcej klientów.
Don't tell me you've lost another umbrella!?Nie mów, że zgubiłaś kolejną parasolkę!?
Can I have another knife? This one isn't sharp enough.Mogę prosić o inny nóż? Ten nie jest dość ostry.

Wspomniany wyjątek dotyczy użycia another z rzeczownikami w liczbie mnogiej, ale tylko wtedy, gdy są one poprzedzone liczebnikiem głównym lub few, jak w poniższych przykładach:

I need another two weeks to finish the project.Potrzebne mi jeszcze dwa tygodnie, żeby skończyć projekt.
That'll take another few months.To zabierze kolejne kilka miesięcy.
After a while, another five or six women came in.Po chwili weszło kolejnych pięć czy sześć kobiet.

kiedy użyć other

Odetnijmy an od another i zostanie other, którego najczęściej używamy z liczbą mnogą lub z rzeczownikami niepoliczalnymi w znaczeniu inne, inni:

I don't care about your work! I have other problems to think about!Nie obchodzi mnie twoja praca! Mam na głowie inne problemy!
Do you have this bag in other colours?Czy macię tę torbę w innych kolorach?
Some music makes me want to cry; other music has a soothing effect on me.Niektóre rodzaje muzyki doprowadzają mnie do łez; inne działają na mnie kojąco.

Other może też pojawić się z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, ale wtedy konieczny jest jeszcze jakiś inny określnik, np:

No other friend has ever asked me to do that!Żaden inny kolega mnie o to nigdy nie prosił!
This is Sue. Our other daughter is at her grandparents' now.To jest Sue. Nasza druga córka jest teraz u dziadków.
There's one other question I need to ask you.Jest jeszcze jedno pytanie, które muszę ci zadać.
Some other time, perhaps.Może innym razem.

kiedy użyć the other

Other można też poprzedzić przedimkiem określonym the. Wtedy dopuszczalny będzie rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej, przy czym w odniesieniu do liczby pojedynczej the other tłumaczymy jako drugi/druga/drugie (z dwóch wymienionych wcześniej), a z liczbą mnogą jako pozostali/pozostałe (z określonego zbioru czy grupy):

Our neighbours have two sons. One is a writer, the other works as a teacher.Nasi sąsiedzi mają dwóch synów. Jeden jest pisarzem, a drugi pracuje jako nauczyciel.
What was the title of the other book you mentioned?Jaki tytuł miała ta druga książka, o której wspomniałeś?
Fiona and Ella went home. The other girls stayed in the club.Fiona i Ella poszły do domu. Pozostałe dziewczyny zostały w klubie.
You've only brought back one dictionary. What about the other books I lent you?Oddałeś tylko jeden słownik. Co z pozostałymi książkami, które ci pożyczyłam?

kiedy użyć others

Others użyjemy dla zastąpienia rzeczownika odnoszącego się do więcej niż jednej osoby czy rzeczy, przy czym są to osoby lub rzeczy bliżej nieokreślone (inni/inne):

Some people like to plan their future. Others just take life as it comes.Niektórzy ludzie lubią planować swoją przyszłość. Inni (= other people) biorą życie takim, jakie jest.
Some women want to have children; others don't.Niektóre kobiety chcą mieć dzieci, a inne (= other women) nie.

kiedy użyć the others

The others również odnosi się do liczby mnogiej (o czym świadczy s dodane do other), ale przedimek określony the powoduje, że grupa rzeczy lub osób, o której jest mowa, staje się konkretnym zbiorem. Polskim odpowiednikiem jest pozostałe/pozostali, czyli co najmniej dwie osoby lub rzeczy, które zostały z określonego zbioru. Hmmm... Tochę to zawiłe nadal? Przykłady powinny wyjaśnić lepiej:

Maria has four brothers. Two of them live in Madrid, the others are studying abroad.Maria ma czterech braci (określamy grupę). Dwóch z nich mieszka w Madrycie, pozostali studiują za granicą. (Pozostali = ci, którzy zostali z określonej, czteroosobowej grupy po odjęciu braci, którzy mieszkają w Madrycie).
I've gone through more than ten offers and only three of them met my requirements. I rejected the others.Przejrzałem ponad dziesięć ofert i tylko trzy spełniały moje wymagania. Odrzuciłam pozostałe. (Pozostałe = te, które zostały z grupy ponad dziesięciu ofert po wybraniu trzech, spełniających moje wymagania).

Czy teraz umielibyście przetłumaczyć na angielski fragmenty wytłuszczone w umieszczonej na początku naszego artykułu opowiastce? Zachęcamy do samodzielnych prób, a ściągę, którą zamieszczamy poniżej, wykorzystajcie tylko do sprawdzenia swoich propozycji.

other meninni mężczyźni
another chancekolejna szansa; jeszcze jedna szansa
the otherspozostali (The others odnosi się do trzech kandydatów, których Maggie nie wybrała z liczącej pięciu mężczyzn grupy).
some other timeinnym razem; kiedy indziej
the other threepozostali trzej (Znów mowa o trzech kandydatach, których Maggie nie wybrała, ale użyty jest liczebnik, stąd the other a nie the others).
the otherdrugi (Ten, który pozostał z dwuosobowej grupy).
the other sidedruga strona (Ulica ma dwie strony, więc strona przeciwległa do tej, po której jesteśmy, to the other side).
the otherdruga (z dwóch rąk)

zaimki zwrotne each other i one another

Warto może jeszcze wspomnieć o zaimkach zwrotnych each other i one another. Używamy ich, gdy mówimy o dwóch lub więcej osobach, które wzajemnie coś robią, np. patrzą na siebie (Jaś na Kazia, a Kazio na Jasia). Zazwyczaj gramatyki podają, że each other zarezerwowane jest do interakcji między dwiema osobami, a gdy osób jest więcej, preferowany jest zaimek one another. W praktyce jednak są stosowane zamiennie, przy czym each other jest bardziej popularny.

My mother and I phone each other/one another every day.Moja mama i ja codziennie do siebie dzwonimy.
Tom and Jerry hated each other/one another at school.Tom i Jerry nienawidzili się w szkole.
Fiona and her brothers often contact each other/one another.Fiona i jej bracia często się ze sobą kontaktują.

Na koniec mamy dla Was jeszcze kilka idiomów, potocznych wyrażeń, itp.

one way or another/one way or the othertak czy inaczej, w ten czy inny sposób
We must break the news to him one way or another.
one thing led to anotherod słowa do słowa
They started chatting on a forum, then one thing led to another and last week they got married!
one after another/one after the otherjeden po drugim
I'm sure these shops will soon close, one after another.
another story/matter/questionzupełnie inna kwestia
Leading a horse to water is a piece of cake. Making him drink – well, that's another matter.
none other than somebodynie kto inny niż
We received a thank-you note from none other than the author himself.
somebody's other halfczyjś mąż, żona, partner/-ka („druga połówka”)
I'd have to ask my other half first. I'll get back to you later.
other thanpoza, z wyjątkiem, oprócz
Do you speak any languages other than English?
other than thatpoza tym
And other than that, is everything ok?
on the other handz drugiej strony, natomiast, z kolei
My elder daughter is quite sociable; the younger, on the other hand, keeps herself to herself.
in other wordsinnymi słowy
One day, our dog chose an alternative way of living. In other words, he escaped.
the other daykilka dni temu, niedawno
I met Jim the other day. He seemed a bit down.
what with one thing and anotherprzy tylu różnych sprawach do zrobienia; z powodu wielu spraw na głowie
What with one thing and another, I forgot all about our meeting.

Przy another i the other można czasem spotkać one, a przy other i the other również ones. Kiedy i dlaczego? Na pewno jeszcze o tym napiszemy. Some other time.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 02/27/2023

Views: 5694

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.